کمیته استان بوشهر

سرپرست کمیته: آقای صالحی
نایب رئیس کمیته :
نایب رئیس بانوان کمیته :
دبیر کمیته :
مسئول گردشگری کمیته :
مسئول روابط عمومی کمیته :