کمیته استان هرمزگان

سرپرست کمیته استان : امیر دانشور
نایب رئیس کمیته :
نایب رئیس بانوان کمیته :
دبیر کمیته :
مسئول گردشگری کمیته :
مسئول روابط عمومی کمیته :