کمیته جزیره کیش

سرپرست کمیته : آقای پیام ریاحی
نایب رئیس کمیته : آقای حمید رمضانعلی
نایب رئیس بانوان کمیته : سرکار خانم زهرا محیط کرمانی
دبیر کمیته : آقای فرامرز امیدوار
مسئول گردشگری و روابط عمومی کمیته :مهرداد موسوی