جلسۀ رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری با رئیس ادارۀ ورزش و تفریحات دریایی منطقه آزاد کیش

رئیس انجمن ورزش‌های به همراه رئیس کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن و رئیس ادارۀ ورزش و تفریحات دریایی منطقه آزاد کیش جلسه‌ای به منظور پیشبرد اهداف انجمن و ارتقای ورزش استند آپ پدل بورد در جزیرۀ کیش تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری، در این جلسه که در روز 7 خرداد برگزار شد، برگزاری همایش همگانی استند آپ پدل بورد در جزیرۀ کیش در دستور کار قرار گرفت.