انتصابات جدید انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در کمیتۀ استان هرمزگان

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان هرمزگان، نایب رئیس بانوان، نایب رئیس و دبیر کمیتۀ استان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا، با پیشنهاد رئیس کمیته استان هرمزگان و با احکامی از سوی رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری، عبدالعزیز سمایی به عنوان نایب رئیس کمیته استان، فرزاد آبنوس به عنوان دبیر کمیته استان و شهرزاد آباد به عنوان نایب رئیس بانوان کمیته استان منصوب شدند.