برنامه‌های شش ماهۀ دوم سال کمیتۀ استان مازندران انجمن ورزش‌های موج‌سواری مورد بازبینی قرار گرفت

در نشست مشترک رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری با مسئولان کمیتۀ استان مازندران که در روز سه‌شنبه 96/07/13 در محل دفتر انجمن برگزار شد، برنامه‌های شش ماهۀ دوم سال کمیتۀ استان مازندران مورد بازنگری و تنظیم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری، در این نشست مشترک رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری با مسئولان کمیتۀ استان مازندران روز سه‌شنبه 96/07/13 ، خانم‌ها مظهری، نایب رئیس بانوان انجمن و طهماسبی، نایب رئیس بانوان کمیتۀ استان مازندران و آقایان رستمی‌عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری، سامانی، دبیر انجمن ورزش‌های موج‌سواری، مهدی‌پور، رئیس کمیتۀ استان مازندران، تشیعی، عضو کمیتۀ موج‌سواری و باصفا، عضو کمیتۀ پدل بورد حضور داشتند.
در این نشست برنامه‌های شش ماهۀ دوم سال کمیتۀ استان مازندران مورد بازنگری و تنظیم قرار گرفت؛ و مقرر شد که به زودی تعدادی کارگاه یک‌روزۀ آموزش موج‌سواری، امداد و نجات ورزش‌های موج‌سواری و پدل‌بورد در این استان برگزار شود.
همچنین تصمیماتی در رابطه با معرفی و ثبت حداقل سه باشگاه ورزش‌های موج‌سواری تا پایان سال اتخاذ شد. صدور کارت عضویت اعضای کمیتۀ استان نیز در دستور کار قرار گرفت.