انتصاب داراب انصاری به عنوان سرپرست موقت کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در استان بوشهر

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران، داراب انصاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم وی که سوابق ارزشمندی در ورزش دارد، آمده است: جناب آقای داراب انصاری، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در امر ورزش و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید.