طی حکمی از سوی رئیس انجمن موج سواری ایران، ادهم کرد زابلی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران، ادهم کرد زابلی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن حکم وی که معاون توسۀ ورزش استان سیستان وبلوچستان نیز است، آمده: جناب آقای ادهم کرد زابلی، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در امر ورزش و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان منصوب می شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید.