انتصاب سیدرضا میوه‌چین به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران، سیدرضا میوه‌چین به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای سیدرضا میوه‌چین، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و با پیشنهاد رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید.